Handlekurv


Handlekurven er tom

0,-

Salgsbetingelser

 

Nederst i skjemaet

Anvendelse

Følgende salgs- og leveringsbetingelser gjelder på alle salg fra W. Giertsen Tunnel AS (heretter kalt WGT) så sant ikke annet er særskilt skriftlig avtalt partene imellom.

Kunder

WGT selger kun til Virksomheter med org.nr registrert i Brønnøysundregisteret. WGT forbeholder seg retten til å avvise eller begrense ordre dersom levering ikke ansees som forsvarlig.

Produktinformasjon

WGT forbeholder seg retten til å endre på produkter og teknisk informasjon om produktet uten særskilt varsel.

Priser

Alle priser er oppgitt eks. mva. og ex-works WGT sitt lager. Alle ekspederte ordre vil i tillegg bli belastet frakt, hvor beløpet avhenger av forsendelsesmåte, sted, vekt og volum. Dersom Virksomheten mener at fakturert pris avviker fra det opplyste ved ordredato, må dette meldes til WGT innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Levering/Risikoovergang

Alle ordrer på produkter som er tilgjengelig på WGT sitt lager, effektueres omgående. Dersom leveringen av produktene blir forsinket, vil vi gi deg informasjon så fort vi har kunnskap om dette, sammen med informasjon om og eventuelt når levering kan skje, eller om produktet(ene) er utsolgt.
Hvis ikke annet er særskilt skriftlig avtalt, går risikoen for skade over på Virksomheten når varen blir levert/hentet av fraktselskap. Dette anses som levering.

Betaling/Morarenter

Dersom ikke annet er avtalt har faktura forfall pr. 30 dager fra faktura dato. Betales ikke faktura ved forfall, skal det i tillegg betales den til enhver tid høyeste morarente i.h.t. morarenteloven. Ved eventuelt betalingsmislighold forbeholder WGT seg retten til, uten nærmere varsel, å kansellere ubehandlede ordrer.

Salgspant - Eiendomsrett

WGT har salgspant i de leverte varer inntil kjøpesummen inkl. renter og omkostninger er fullt ut betalt. jfr. pantelovens § 3-14 flg.

Mangler

Ved feil på varer som kan tilbakeføres til mangler som forelå på leveringstidspunktet, og som ikke skyldes Virksomheten eller forhold på hans side, har WGT ubetinget rett til, for egen kostnad, å rette mangelen eller foreta omlevering. Når WGT foretar retting eller omlevering, kan ikke Virksomheten gjøre ytterligere misligholdsbeføyelser gjeldende. Eventuelle mangler må påberopes innen 8-åtte virkedager regnet fra levering.

Reklamasjon

Virksomheten forplikter seg til uten ugrunnet opphold å reklamere eventuelle uoverensstemmelser mellom ordre og ordrebekreftelse. Virksomheten skal ved mottak av produktene, kontrollere at disse er i overensstemmelse med ordre og senest 5 dager etter mottak reklamere eventuelle avvik, jfr. Lov om kjøp (kjøpsloven). Eventuell garanti til Virksomheten og dens kunder vil følge den fra produsenten fastsatte garanti for produktet. WGT gir ikke Virksomheten eller dennes kunder egen garanti på produktene.

Erstatningsansvar

WGT fraskriver seg ansvar for direkte eller indirekte økonomisk tap som måtte følge av mangelfull eller forsinket leveranse. Dette gjelder imidlertid ikke i de tilfeller hvor WGT forsettlig eller grovt uaktsomt har forårsaket misligholdet. I slike tilfeller skal imidlertid ansvaret begrenses til fakturaverdi av det mangelfulle/forsinkede produkt.

Produktansvar

Hvis de solgte varer volder skade på person eller ting, og dette skyldes at de ikke byr den sikkerhet som bruker eller allmennhet med rimelighet kunne vente, er WGT erstatningsansvarlig i den utstrekning slikt ansvar følger av lov 23. desember 1988 nr. 104 om produktansvar. Andre følgeskader erstattes ikke.

Force Majeure

Er vi forhindret fra å levere eller foreta pliktig omlevering, eller blir en slik leveringsplikt urimelig tyngende som følge av arbeidskonflikt eller enhver annen omstendighet når partene ikke kan råde over den, så som ved brann, krig, mobilisering eller uforutsette militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valuta- restriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkning i tilførselen av drivstoff, samt mangler ved eller forsinkelser av leveranser fra underleverandører eller produsenter som følge av slike omstendigheter som omhandles i dette punkt, er Selgere fritatt for alt annet ansvar enn i reklamasjonstilfeller og kreditere den til den mangelfulle vares tilhørende kjøpesum.

Tvister

Dersom det oppstår tvist mellom partene om tolkning eller rettsvirkning av Avtalen skal tvisten søkes løst ved forhandlinger. Fører slike forhandlinger ikke frem, kan hver av partene forlange tvisten avgjort med endelig virkning etter tvistemålsloven kap. 32 - voldgift. Hver av partene oppnevner én representant til voldgiftsretten og disse i fellesskap oppnevner voldgiftsrettens formann. Ved søksmål som måtte falle utenfor voldgiftsavtalen anses Bergen tingrett som vedtatt verneting.